obchodní společnosti

Markéta Otevřelová
se sídlem Vršovická 75, 100 00 Praha 10
Sídlo provozovatele není kamenným obchodem
identifikační číslo: 62922424
zapsané v obchodním rejstříku  dne 05.06.1995 na Městském úřadě v Praze
10- Vršovice, Vršovická 1429/68
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.prize-pingouin.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
Markéta Otevřelová, se sídlem Vršovická 75, 100 00 Praha 10 , Sídlo
provozovatele není kamenným obchodem, identifikační číslo: 62922424, 
zapsané v obchodním rejstříku  dne 05.06.1995 na Městském úřadě v Praze
10- Vršovice, Vršovická 1429/68
1.1.  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.prize-pingouin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou,
jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,
může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z
webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka
nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či
komunikaci.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.
2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě,
kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně
uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto
zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků .  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu
či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
0 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
0 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0818015153/0800, vedený
u společnosti Česká Spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce
daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5. E-SHOP NEPODLÉHÁ ZÁKONU O EET - NEPŘIJÍMÁ HOTOVOST, ANI NEUMOŽŇUJE
PLATBU ZA ZBOŽÍ KARTOU.
6. PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ  DOBÍRKOU PROBÍHÁ PLATBA PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI. PLATBA V HOTOVOSTI, NEBO KARTOU PŘEPRAVCI ZÁSILKY
NEPODLÉHÁ ZÁKONU O EET, PROTOŽE PRODÁVAJÍCÍ JE TATO PLATBA PŘEVÁDĚNA
PŘEPRAVCEM  NA BANK. ÚČET BEZHOTOVOSTNĚ.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce
zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil
jejich původní obal.
7.2. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené ,neznečištěné zboží,
bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta
se počítá od data odeslání). a pokud je to podle povahy zboží možné, tak v
původním obalu. Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět
odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět
je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o
jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na
adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího      .
7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
odeslal.
7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí
zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání.
8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit
zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
9. VÝROBKY, U KTERÝCH NENÍ UVEDENO „SKLADEM“, NEJSOU AKTUÁLNĚ FYZICKY  NA
SKLADĚ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT. NENÍ-LI V DOSTUPNOSTI U VÝROBKU UVEDENO
JINAK, JE ZPRAVIDLA DODACÍ LHŮTA 14 PRACOVNÍCH DNŮ.TOUTO LHŮTOU JE MYŠLENO
DODÁNÍ ZBOŽÍ DO FIREMNÍHO SKLADU.V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ MOŽNÉ KUPUJÍCÍMU DODAT
ZBOŽÍ VE LHŮTĚ UVEDENÉ V DOSTUPNOSTI, BUDE PRODÁVAJÍCÍM  NEPRODLENĚ
INFORMOVÁN.  MŮŽE NASTAT SITUACE, KDY JE ZBOŽÍ AKTUÁLNĚ U VÝROBCE
DOPRODÁNO NEBO SE JIŽ NEVYRÁBÍ, V TOM PŘÍPADĚ PRODÁVAJÍCÍ NEPRODLENĚ PO
TOMTO ZJIŠTĚNÍ KONTAKTUJE KUPUJÍCÍHO A NABÍDNE MOŽNOST ŘEŠENÍ.
10.  ZPŮSOBY DORUČENÍ, NÁKLADY SPOJENÉ S DORUČENÍM:
11.
12.  *OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JE ODESÍLÁNO PROSTŘEDNICTVÍM PŘEPRAVNÍCH SPOLEČNOSTI
ČESKÉ POŠTY .
13. KUPUJÍCÍ JE POVINEN PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY ZKONTROLOVAT JEJÍ CELISTVOST
A NEPORUŠENOST OBALU.PŘEVZETÍM ZÁSILKY ZÁKAZNÍK STVRZUJE, ŽE  ZÁSILKU
PŘEVZAL BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD.  ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZBOŽÍ V PRŮBĚHU
PŘEPRAVY NESE PŘEPRAVCE.POKUD ZJISTÍTE, ŽE OBSAH ZÁSILKY JE POŠKOZENÝ AŽ
PO JEJÍM PŘEVZETÍ A ROZBALENÍ, INFORMUJTE IHNED PŘEPRAVCE JE VHODNÉ
POŘÍDIT FOTODOKUMENTACI STAVU ZÁSILKY BEZPROSTŘEDNĚ PO ROZBALENÍ. V
PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT
PRODÁVAJÍCÍHO  O STAVU ZBOŽÍ A MÍŘE POŠKOZENÍ– TELEFONICKY NA ČÍSLE :
14.   602 267 222NEBO MAILEM NA ADRESU  NEBO EMAILEM NA OBCHOD@PINGOUIN.CZ.
15. NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY NENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY .
15.1. Pokud nebudete v době doručení zastiženi, bude Vám zanecháno
oznámení o uložení zásilky a budete si ji moci vyzvednout na poště do 7
dnů. Pokud tak neučiníte, bude balík odeslán zpět na naši adresu. V
případě nevyzvednutí objednaného zboží bude požadována úhrada poštovného a
balného .
16.    *PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN SI PŘI PŘEDÁNÍ
ZBOŽÍ ZKONTROLOVAT ÚPLNOST A PŘESNOST DODÁVANÉHO ZBOŽÍ, PŘÍPADNÉ
NESROVNALOSTI IHNED OZNÁMIT PRODÁVAJÍCÍMU.

17. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
17.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
17.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:
17.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
17.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
17.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
17.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
17.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
17.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.

17.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .

Reklamace dle platného obchodního zákoníku
V případě, že reklamujete nějakou vadu výrobku, dodržte prosím následující
postup:
a) informujte nás o Vašem požadavku písemně na naší  emailové adrese 
obchod@pingouin.cz a uveďte následující údaje:
jaké zboží reklamujete
důvod reklamace
termín nákupu a číslo daňového dokladu
Vaši adresu a telefonní číslo
b) vyčkejte na naši odpověď, ve které Vás budeme informovat o dalších krocích
Neposílejte reklamované zboží aniž bychom Vás  k tomu vyzvali.

17.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
18. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
18.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
18.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
18.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
18.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
18.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
18.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
18.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
19.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
19.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno
a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a        (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).
19.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
19.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
19.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.
19.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
19.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
19.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
19.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
19.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav.
19.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
20. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
20.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
20.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V
případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.
21. DORUČOVÁNÍ
21.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
22.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
22.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
22.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.
22.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vršovická
75,100 00 , Praha 10     , adresa elektronické pošty obchod@pingouin.cz   
, telefon 602267222     .

V Praze dne 11.10.2017 Markéta Otevřelová